• National Geographic Channel
 • Wyjątkowy konkurs fotograficzny - szósta edycja
 • Cyfrowy Polsat

Regulamin

Regulamin konkursu pt.
„Wyjątkowy Konkurs Fotograficzny.
Szósta Edycja”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Szósta edycja”, zwanym dalej “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest: Agencja Jaaqob Polska z siedzibą w Łodzi 91-174, ul.Ogrody Romanów 8, Nr Regon 100026172, NIP 834-156-06-49, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie FOX International Channels Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00- 640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521-35-07-814, o kapitale zakładowym 50.000 zł. Celem Konkursu jest promocja kanału National Geographic Channel w Polsce (dalej: „FOX”) wchodzącego w skład oferty usług telewizyjnych świadczonej przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, NIP 796- 18-10-732, o kapitale zakładowym 25.581.840,64 zł, uiszczony w całości (dalej: „Cyfrowy Polsat” lub „CP”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest FOX.
 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 05 lipca 2016 r. roku do dnia 29 sierpnia 2016 r.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, FOX, lub Cyfrowego Polsatu jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników, w tym dane osobowe Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie wskazanym wyżej podmiotom. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.
 8. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronach internetowych pod adresami www.cyfrowypolsat.pl, www.natgeotv.com/pl oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu, i fanstronie National Geographic Channel w serwisie Facebook.com, a także na antenach kanałów telewizyjnych National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo People, FOX oraz FOX Comedy.

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika zdjęcia o tematyce określonej w ust 4 poniżej („Zdjęcie”) oraz przesłanie Zdjęcia o rozdzielczości minimum 300dpi w formacie JPG, JPEG, PNG do Organizatora za pomocą aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl oraz na fanstronach Cyfrowego Polsatu i National Geographic Channel w serwisie Facebook.com („Aplikacja Konkursowa”). Zdjęcia zostaną opublikowane w Aplikacji Konkursowej.
 2. Konkurs składa się z 8 części (zwanych dalej „Etapami”), przeprowadzanych w następujących okresach:
  1. I Etap: w dniach 05lipca 2016 r.– 11 lipca 2016 r. ;
  2. II Etap: w dniach 12 lipca 2016 r.– 18 lipca 2016 r. ;
  3. III Etap: w dniach 19 lipca 2016 r.– 25 lipca 2016 r.;
  4. IV Etap: w dniach 26 lipca 2016 r.– 01 sierpnia 2016 r. ;
  5. V Etap: w dniach 02 sierpnia 2016 r.– 08 sierpnia 2016 r. ;
  6. VI Etap: w dniach 09 sierpnia 2016 r.– 15 sierpnia 2016 r. ;
  7. VII Etap: w dniach 16 sierpnia 2016 r.– 22 sierpnia 2016 r. ;
  8. VIII Etap: w dniach 23 sierpnia 2016 r.– 29 sierpnia 2016 r. ;.
 3. Każdy Etap zaczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia trwania Etapu oraz kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia trwania Etapu.
 4. W każdym Etapie Uczestnik może dodać dowolną ilość Zdjęć, nawiązujących do poniższych tematów:
  1. Twoje pokolenie
  2. Świat, który nas otacza
  3. Ludzie i ich pasje
  4. Ruch i akcja
 5. W każdym Etapie wybranych zostanie 2 laureatów. Laureaci miejsc od 1 do 2 w poszczególnych Etapach wybierani będą przez innych Uczestników oraz osoby odwiedzające Aplikację Konkursową. O miejscu zajętym przez Uczestnika w Etapie decyduje ilość głosów oddanych na Zdjęcie w ciągu danego Etapu. Po zakończeniu każdego z Etapów, nie później niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Etapu zostanie opublikowana lista laureatów nagród w danym Etapie, którzy otrzymają nagrody etapowe za zajęcie miejsca od 1 do 2 określone w Regulaminie („Nagrody Etapowe”). Ogłoszenie listy laureatów Nagród Etapowych nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.
 6. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu Nagrody Etapowej w danym Etapie w następujących przypadkach: (i) gdy na 2 lub więcej Zdjęć zostanie oddana taka sama, najwyższa liczba głosów, która kwalifikowałaby każde takie Zdjęcie do zajęcia miejsca 1 w danym Etapie, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 1 i laureata miejsca 2 (lub odpowiednio laureatów ex aequo); (ii) gdy na 2 lub więcej Zdjęć zostanie oddana taka sama, najwyższa liczba głosów, która kwalifikowałaby każde takie Zdjęcie do zajęcia miejsca 2 w danym Etapie, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 2 (lub odpowiednio laureatów ex aequo); (iii) gdy w danym Etapie na żadne zdjęcie nie zostanie oddany żaden głos, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 1 i laureata miejsca 2.
 7. Każde Zdjęcie posiada unikalny link, za pomocą którego Uczestnik może zbierać głosy na dodane przez siebie Zdjęcie.
 8. Jedno Zdjęcie może być tylko raz ocenione przez Uczestnika lub innego użytkownika Aplikacji Konkursowej. Uczestnik nie może oddać głosu na Zdjęcie dodane przez siebie.
 9. Po zakończeniu Konkursu, tj. wszystkich 8 Etapów, powołana przez Organizatorów komisja konkursowa, („Komisja Konkursowa”), oceni wszystkie nadesłane Zdjęcia i wybierze spośród wszystkich Uczestników, w tym także spośród 16 laureatów Nagród Etapowych, 12 laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie, spośród wszystkich nadesłanych prac, którzy otrzymają nagrody główne określone w Regulaminie („Nagrody Główne”). Lista laureatów Nagród Głównych, zostanie opublikowana za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 10. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę Etapową za I lub II miejsce w Etapie i tylko jedną nagrodę Główną.
 11. Kryterium wyboru laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania laureatom przez Komisję Konkursową Nagród Głównych jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane za pomocą Aplikacji Konkursowej.
 2. Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych, z zastrzeżeniem iż Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Etapową oraz jedną Nagrodę Główną.
 3. Przesłanie zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej zgodnie z pkt 1 powyżej, oznacza przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, na warunkach Regulaminu.
 4. Aplikacja pozwala użytkownikowi na przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą 3 różnych źródeł:
  1. Formularz zgłoszeniowy Aplikacji Konkursowej;
  2. Facebook - możliwość połączenia swojego konta i logowania za pomocą portalu Facebook.
 5. Przesyłając Organizatorowi jakiekolwiek Zdjęcie w sposób określony w ust. 3 powyżej Uczestnik:
  1. oświadcza, iż jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do tego Zdjęcia wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, lub pomimo, iż nie jest twórcą Zdjęcia – jest uprawniony do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,
  2. udziela Organizatorowi oraz FOX nieograniczonej czasowo i terytorialnie rozłącznie licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz w kalendarzu z wybranymi Zdjęciami, który zostanie wydany przez Organizatora, FOX;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet (w szczególności publikacji Zdjęcia na fanstronach Organizatora lub FOX i CP w serwisie Facebook i wybranych przez Organizatora FOX i CP stronach internetowych). Wraz z udzieleniem licencji, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora, FOX autorskich praw zależnych do Zdjęć.
  3. oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób, których wizerunek wykorzystał przy tworzeniu Zdjęcia, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie w zakresie, o którym mowa w pkt b) powyżej;
  4. zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatora, FOX i CP, z tytułu wad prawnych przesyłanych Zdjęć. W szczególności dotyczy to roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez Organizatora, FOX i CP, lub zasądzenia ich od Organizatora, FOX i CP, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu regresowo Organizatorowi , FOX i CP kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). Uczestnik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora, FOX, lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z ich udziałem a wynikłego z okoliczności związanych z przesłaniem utworu i wykorzystaniem go zgodnie z.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że CP jest dysponentem stron www, na których udostępniona będzie Aplikacja konkursowa, w której będą dostępne zdjęcia w zakresie i przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 7. Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie i Aplikacji Konkursowej, w szczególności zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika.
 8. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w terminie, niepełne lub nieczytelne są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 9. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć, które:,
  1. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
  2. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
  3. naruszają regulamin serwisu Facebook, (w przypadku uczestnictwa w Konkursie za jego pośrednictwem),
  4. zawierają przekazy reklamowe,
  5. są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  6. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,
  7. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

  Zgłoszenia zawierające Zdjęcia wypełniające przesłanki wymienione w podpunktach a.-g. nie będą uwzględnione w Konkursie i Organizator ma prawo usuwania takich Zdjęć.

 10. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ingerowała w mechanizm Aplikacji Konkursowej, w szczególności poprzez użycie skryptów lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z Aplikacji Konkursowej, lub która podejmowała inne działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. wyłonienie laureatów Nagród Głównych Konkursu po zakończeniu wszystkich Etapów i zapewnienie przyznania nagród,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów, w tym zwycięzcy nagród w Konkursie oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników,
  4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

§ V. NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną 16 Nagród Etapowych, po 2 w każdym z Etapów oraz 12 Nagród Głównych dla laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie.
 2. Nagrody w Konkursie stanowią:
  1. Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 3853,97 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem) PLN brutto, w skład którego wchodzi: aparat fotograficzny Canon EOS o wartości 3 510,00 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt ) PLN brutto, plecak Canon o wartości brutto 239,00 (dwieście trzydzieści dziewięć) PLN bruttoo raz kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 428,00 (czterysta dwadzieścia osiem) PLN .
  2. Nagroda Główna za zajęcie II miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 1460,00 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) PLN brutto, w skład którego wchodzi: aparat fotograficzny Pentax o wartości 1 410,00 (jeden tysiąc czterysta dziesięć) PLN brutto, kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 162,00 (sto sześćdziesiąt dwa) PLN.
  3. Nagroda Główna za zajęcie III miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 902,00 (dziewięćset dwa) PLN brutto, w skład którego wchodzi: plecak Thule o wartości 852,00 (osiemset pięćdziesiąt dwa) PLN brutto i kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 100,00 (sto) PLN.
  4. Nagrody Główne za zajęcie miejsc od IV do XII w całym Konkursie – zestaw w skład którego wchodzą: kalendarz z dwunastoma Zdjęciami każdy o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto oraz bon do sklepu internetowego cyfrowe.pl każdy o wartości 200 (dwieście) PLN, łączna wartość zestawu wynosi 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 28,00(dwadzieścia osiem) PLN.
  5. Nagroda Etapowa I stopnia - za zajęcie I miejsca w Etapie – zestaw o wartości łącznej brutto: 139,90,00 (sto trzydzieści dziewięć 90/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: bon do sklepu cyfrowe.pl każdy o wartości 100 (sto) PLN oraz książka fotograficzna „Sekrety mistrza fotografii” autorstwa Scotta Kolby’ego o wartości 39,90 (trzydzieści dziewięć 90/100) PLN brutto, i nagroda pieniężna w wysokości 16,00 (szesnaście) PLN brutto. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych I stopnia i nagrody pieniężne w łącznej wysokości 128,00 (sto dwadzieścia osiem) PLN.
  6. Nagroda Etapowa II stopnia - za zajęcie II miejsca w Etapie – statyw o wartości 98 (dziewięćdziesiąt osiem) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 11,00 (jedenaście) PLN. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych II stopnia i nagrody pieniężne w łącznej wysokości 88,00 (osiemdziesiąt osiem) PLN.
 3. Laureaci Nagród Głównych za zajęcie miejsc od I do XII, zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. W odpowiedzi na mail z informacją o wygranej laureaci Nagród Głównych winni odesłać w terminie wskazanym w powyższym mailu, nie krótszym jednak niż 7 dni od powiadomienia o wygranej, podpisane Oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie zwycięskiego Zdjęcia w zakresie wskazanym w § III ust. 5 Regulaminu (oryginał na adres Organizatora, skan – drogą mailową w odpowiedzi na mail, przesłany przez Organizatora z informacją o wygranej). W przypadku nieprzesłania powyższego Oświadczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Komisja Konkursowa ma prawo wykluczenia takiego Uczestnika z udziału w Konkursie (w takim przypadku traci on prawo do nagrody). W takim przypadku prawo do nagrody przypada kolejnemu laureatowi w ten sposób, że w przypadku, gdy jest to nagroda za zajęcie I miejsca, prawo do nagrody za zajęcie I miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła II miejsce, a prawo do nagrody za zajęcie II miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła III miejsce itd.. W przypadku kolejnych nagród powyższą zasadę stosuje się odpowiednio. W przypadku konieczności wyłonienia kolejnego laureata, Komisja dokona wyboru zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 11 Regulaminu.
 4. Laureaci Nagród Etapowych zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Etapu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.
 5. Nagrody zostaną laureatom wysłane przez FOX na jego koszt na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 60 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia ostatniego laureata Konkursu.
 6. W przypadku niepodania przez Uczestnika w sposób określony w § III pkt 1 Regulaminu swoich danych osobowych wskazanych w § III pkt 7 Regulaminu, niezbędnych do przesłania nagrody i rozliczenia podatku lub w przypadku niewyrażenia zgody (w tym odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie wyżej podanym, laureaci Konkursu tracą prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Organizator nie przewiduje przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez laureata Konkursu lub w przypadku przesłania nagrody w sposób przewidziany w pkt 5 powyżej.
 8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

§ VI. POBÓR PODATKU

 1. Wygrane uzyskane w Konkursie zł podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
 2. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów.
 3. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody laureat nie wpłaci na rzecz FOX zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.
 4. FOX jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureaci są zobowiązani przekazać FOX wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

§ VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, Nr 101, poz. 2135).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych jest FOX International Channels Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00- 640 Warszawa FOX powierza FOX International Channels Poland Sp. z o.o. powierza Agencji Jaaqob Polska z siedzibą w Łodzi 91-174, ul.Ogrody Romanów 8, Nr Regon 100026172, NIP 834-156-06-49 przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania kalendarzy i jego rozliczenia.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenie przez Organizatora.
 5. Uczestnik oraz jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy mają prawo do wglądu i sprostowania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9:00-17:00 w dni powszednie.
 6. Dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ VIII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać listownie na adres Organizatora z dopiskiem „Wyjątkowy konkurs fotograficzny . Szósta edycja.”.
 2. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w przypadku przesłania jej listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca 2015 r. roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronach wskazanych w par.II pkt 1., a także w siedzibie Organizatora.